Finline

Умови надання інформаційних послуг (договір приєднання)


1. Загальні положення

 • 1.1. Умови надання інформаційних послуг (надалі — Умови або Договір) — публічний договір приєднання, який розміщений в мережі Інтернет на веб-сайті https://finline.ua/, що укладається в порядку, встановленому ст. 634 Цивільного кодексу України. Цей Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Виконавця до Договору, внаслідок підписання між Виконавцем та Замовником Угоди про приєднання до Договору.
 • 1.2. Умови Договору встановлюються Замовником одноособово і Виконавець не може запропонувати свої умови Договору або внести зміни до нього, за виключенням випадків, встановлених Законом та Договором.
 • 1.3. Під наданням інформаційних послуг розуміється:.
  • 1.3.1. Розміщення Макетів на Ресурсі розповсюдження в мережі Інтернет з метою здійснення Користувачами Лідів на веб-сайті без використання персональних даних або з використанням персональних даних.
  • 1.3.2. Залучення Клієнтів для Партнерів Замовника, що мають намір скористатися послугами на умовах діючих продуктів Партнерів Замовника з використанням персональних даних або без використання персональних даних.
 • 1.4. Послуга за цим договором вважається наданою у разі здійснення Клієнтом дії (дій), про які Замовник та Партнер Замовника домовилися в договорі між ними та відображаються на веб-сайті https://finline.ua/ в розділі «Оффери» за посиланням http://my.finline.ua/signup/ (інформація за посиланням відображається після реєстрації). На підтвердження факту надання послуг за цим Договором між Замовником та Виконавцем підписується акт наданих послуг.
 • 1.5. Сторони визнають, що починаючи із дня набуття чинності для них умов даного Договору і на майбутнє вони можуть складати та підписувати договори, угоди, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки та інші документи як у паперовій формі, так і у формі електронних документів, із застосуванням програм (веб-сервісів) електронного документообігу та з використанням електронного цифрового підпису.

2. Терміни, які вживаються в Договорі

 • 2.1. Макет рекламно-інформаційного модуля/макет – графічно-словесні зображення з функцією гіперпосилання на сайт Замовника та/або Партнерів Замовника.
 • 2.2. Ресурс розповсюдження – місце розміщення Макетів, а саме: веб-сайт та/або Програмний додаток.
 • 2.3. Веб-сайт – в розумінні цього Договору означає сукупність веб-сторінок, доступних в мережі Інтернет.
 • 2.4. Пристрій – будь-який як стаціонарний, так і переносний пристрій, в т. ч. електронна обчислювальна машина (ЕОМ), а також інше обладнання, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку, зображення тощо, в тому числі: мобільні телефони, смартфони, побутова техніка. Під Пристроями маються на увазі як існуючі на даний момент пристрої, так і ті, які можуть з'явитися в майбутньому, придатні для доступу до телекомунікаційної мережі Інтернет з використанням, в т. ч. IP-протоколу, браузерів і Програмних додатків, а також для здійснення передачі даних, що функціонують на різних операційних системах.
 • 2.5. Офервол/пропозиція дня - це сторінка з безліччю офферів, які пропонується завантажити, замовити, зареєструватися і т.д., при цьому вони відображені на сторінці на нерівних умовах.
 • 2.6. Cookie – фрагмент даних (тимчасовий файл), створений сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який браузер кожного разу пересилає серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту, містить серед іншого інформацію (прив'язку) про джерело залучення Клієнта і дозволяє встановити факт залучення Клієнта Виконавцем.
 • 2.7. Трафік – потік Користувачів на сайт Замовника та/або Партнерів Замовника шляхом переходу з Макетів.
 • 2.8. Клієнт – фізична особа, що відвідує Ресурс розповсюдження та/або ресурси розповсюдження Партнерів Виконавця та заповнює Заявку та/або здійснює Лід.
 • 2.9. Лід – цільова дія Клієнта, яка має ознаки бажання Клієнта в отриманні продукту Партнера Замовника. Факт здійснення Користувачем Ліду визначається за допомогою спеціальних Контрольних пікселів, що розміщуються на Ресурсі розповсюдження Виконавця та ресурсах розповсюдження Партнерів Виконавця. Замість Контрольного пікселю може використовуватися серверний post-back, в разі якщо система Виконавця підтримує таку можливість.
 • 2.10. Контрольний піксель – наданий Виконавцем програмний лічильник системи управління інтернет-рекламою та аудиту Виконавця у вигляді невидимої картинки розміром 1x1 піксель та/або XML-файла.
 • 2.11. Клік – це випадковим чином сформоване числове або буквенно-числове значення, яке підтверджує дію Користувача на РІМ/Макеті, посилання, тощо.
 • 2.12. Партнер Виконавця – особа, яка перебуває з Виконавцем у договірних відносинах, та здійснює розміщення Макетів, отримуючи їх з Ресурсу розповсюдження.
 • 2.13. Заявка – надіслана Виконавцем Замовнику інформація, яка включає в себе набір даних, що є обов’язковими для заповнення Клієнтом.
 • 2.14. Партнер Замовника - банк, мікрофінансова організація, страхові компанії, агрегатори, інші установи, організації, підприємства, за якими у Замовника існують договірні відносини.
 • 2.15. Агрегатор – це є Замовник та інші компанії (особи), що займаються встановленням множинних домовленостей з Партнерами Замовника з метою надання Клієнтам консолідованих або індивідуальних інформаційних послуг щодо продуктів Партнерів Замовника.
 • 2.16. Мотивований трафік - це трафік, сформований за рахунок грошової або нематеріальної винагороди користувачів для спонукання їх до необхідної дії, не погоджений з Партнером Замовника.
 • 2.17. Контекстна реклама на бренд - здійснення розміщення рекламних кампаній в мережі інтернет, де в якості ключових слів використовується назва сайту або назви Партнера Замовника.
 • 2.18. Мотивований трафік з буксів - придбання трафіку з бірж мотивованого трафіку.

3. Права та обов’язки Сторін

 • 3.1. Замовник має право:
  • 3.1.1. На отримання від Виконавця послуг належної якості, в порядку та строки, що передбачені цим Договором.
  • 3.1.2. Здійснювати загальний контроль за виконанням умов цього Договору.
  • 3.1.3. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки наданих Послуг, вимагати їх усунення та відшкодування збитків.
  • 3.1.4. Якщо Виконавець недобросовісно виконує умови Договору, зокрема, шахрайським шляхом збільшив об’єм Послуг або вчиняє інші шахрайські та/або злочинні дії, які можуть впливати на самого Замовника та його діяльність, вимагати повернення сплачених коштів за такі Послуги, якщо такі оплати вже відбулись на момент виявлення таких дій, а якщо оплата послуг не відбулась, тоді Замовник має право не оплачувати такі Послуги, також має право вимагати від Виконавця відшкодування збитків та сплати штрафу у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. за кожен факт порушення.
 • 3.2. Замовник зобов’язаний:
  • 3.2.1. Надати Виконавцю всю необхідну для надання Послуг інформацію протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту укладання Договору, що дозволяє здійснити розміщення Макетів, а також за відповідним запитом Виконавця.
  • 3.2.2. У разі отримання повідомлення від Виконавця про технічну дефектність наданого у складі Макетів гіперпосилання, усунути такі недоліки або надати інше гіперпосилання не менш ніж за 3 (три) робочих дні до обумовленої Сторонами дати розміщення Макетів.
 • 3.3. Виконавець має право:
  • 3.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг в рамках цього Договору.
  • 3.3.2. Залучати Партнерів до надання Послуг, залишаючись відповідальним перед Замовником за дії таких Партнерів, як за свої власні, в тому числі, але не виключно за відповідність дій Партнерів умовам даного Договору.
 • 3.4. Виконавець зобов’язаний:
  • 3.4.1. Отримати згоду Замовника у випадку необхідності внесення будь-яких змін у Макети.
  • 3.4.2. Використовувати Макети, зокрема гіперпосилання, надані Замовником, відповідно до предмету цього Договору та не копіювати, не передавати, а також не використовувати їх у власних або будь-яких інших цілях, які не відповідають умовам цього Договору.
  • 3.4.3. Письмово повідомляти Замовника про випадки, передбачені у п. 4.2. цього Договору, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх виникнення.
  • 3.4.4. повернути сплачені кошти за Послуги у випадку, передбаченому 3.1.4., якщо такі оплати вже відбулись на момент виявлення шахрайства в діях Виконавця та/або інших злочинних дій, які можуть впливати на самого Замовника та його діяльність, а також відшкодувати збитки та сплатити штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. за кожен факт порушення.
  • 3.4.5. забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі гарантувати отримання згоди на обробку, використання та передачу персональних даних залучених Клієнтів, які мають намір скористатися послугами Партнера Замовника на умовах діючих продуктів Партнера Замовника.
  • 3.4.6. Самостійно ознайомлюватися із змінами умов цього Договору на офіційному веб-сайті https://finline.ua/.

4. Гарантії Сторін

 • 4.1. Виконавець гарантує, що він та його Партнери мають усі права на розміщення Макетів на веб-сайті та ресурсах розповсюдження Партнерів відповідно до умов цього Договору. У випадку пред’явлення до Замовника будь-яких претензій з боку третіх осіб у зв’язку з порушенням цієї гарантії, Виконавець зобов’язується врегулювати спір самостійно за свій рахунок та відшкодувати Замовнику у повному обсязі документально підтверджені збитки та витрати, пов’язані з такими спорами.
 • 4.2. Замовник гарантує, що має всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Макети та/або право на їх використання. У разі пред'явлення правовласниками, їх представниками та/або державними органами та організаціями претензій до Виконавця щодо змісту наданих Замовником Макетів, Замовник зобов'язується врегулювати спір, за умови відсутності вини Виконавця у таких правопорушеннях.
 • 4.3. Виконавець гарантує, якщо при наданні послуг за цим Договором він обробляє персональні дані Клієнтів, отриманих внаслідок надання Послуг Замовнику, то: - зобов’язується отримати згоду на обробку та передачу персональних даних від власників персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов‘язаннями Сторін за цим Договором; - повідомити власників персональних даних про їх включення до відповідних баз та повідомити таких осіб про їхні права, визначені законодавством. Згода Клієнта має бути наступного змісту:
  «Я надаю володільцю/власнику цього ресурсу (сайту/лендінгу) та фінансовим установам, та Агрегатору, та його Партнерам, та третім особам свою згоду та право передавати, збирати, зберігати, використовувати, отримувати, поширювати, обробляти будь-яку інформацію про мене, мої персональні дані банкам, мікрокредитним фінансовим організаціям, іншим фінансовим установам, Агрегатору, операторам мобільного зв'язку, третім особам, в тому числі до/від/через будь-яке бюро кредитних історій України. Дана згода надається всім одночасно суб’єктам зазначеним вище при багаторазовій обробці ними моїх персональних даних.»
 • 4.4. У вирішенні всіх питань, що можуть виникнути, і що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

5. Умови прийняття та оплати послуг

 • 5.1. Розмір винагороди за надання інформаційних послуг є динамічним і постійно змінюється, він вказаний на веб-сайті https://finline.ua/ в розділі «Оффери» за посиланням http://my.finline.ua/signup/ (інформація за посиланням відображається після реєстрації).
 • 5.2. Виконавець протягом 25 (двадцяти п’яти) днів після закінчення звітного місяця направляє Замовнику в електронному вигляді для узгодження та підписання Акт наданих послуг (надалі - «Акт»), форма якого закріплена у Додатках №2 та №3 до даного Договору, шляхом направлення Акту на електронну пошту. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Акту в електронному вигляді, Замовник повинен або погодити Акт, або направити Виконавцю відмову від погодження Акту з відповідними зауваженнями. Після погодження Акту обома Сторонами, Виконавець протягом 5 (п‘яти) робочих днів надсилає підписаний належним чином на паперовому носії Акт Замовнику або підписує його у формі електронного документу, з використанням електронного цифрового підпису. Замовник зобов'язується підписати Акт на паперовому носії або у формі електронного документу, з використанням електронного цифрового підпису, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання.
 • 5.3. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів, що слідують за днем узгодження та підписання Сторонами Акту, Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця вартість послуг, що вказана в Акті.
 • 5.4. Оплата за Договором здійснюється в національній валюті України - гривні.
 • 5.5. Якщо Виконавець є фізичною особою, то Замовник є по відношенню до Виконавця податковим агентом, а відтак нараховує, утримує і сплачує з винагороди Виконавця такі податки та збори:
  - податок з доходів фізичних осіб – 18% від суми винагороди згідно з Актом наданих послуг,
  - військовий збір – 1,5 % від суми винагороди згідно з Актом наданих послуг.

6. Відповідальність Сторін

 • 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором.
 • 6.2. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані документально підтверджені збитки у повному розмірі в межах прямого збитку. Упущена вигода за Договором не відшкодовується.
 • 6.3. За неналежне надання Послуг відповідно до умов цього Договору, зокрема використання недобросовісних засобів залучення Клієнтів, та/або розміщення на веб-сайті, та/або на ресурсах розповсюдження Партнерів Виконавця Макетів з порушенням вимог, погоджених Сторонами, Замовник має право вимагати від Виконавця повернення сплачених коштів за такі Послуги, якщо такі оплати вже відбулись на момент виявлення шахрайства в діях Виконавця та/або інших злочинних дій, а якщо оплата Послуг не відбулась, тоді Замовник має право не оплачувати такі Послуги, також має право вимагати від Виконавця відшкодування збитків та виплати штрафу у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. за кожен факт порушення.
 • 6.4. За прострочення оплати винагороди Виконавця Замовник зобов'язаний виплатити останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.
 • 6.5. Під недобросовісними засобами, Сторони розуміють залучення Користувачів у вигляді такого Трафіку як:
  - контекстна реклама на бренд;
  - мотивований трафік;
  - мотивований трафік з буксів;
  - блокування контенту;
  - офервол/пропозиція дня;
  - створення сайту клону офіційного сайту Замовника;
  - ведення трафіку з лендінгів з контентом виключно про Замовника на сайти конкурентів або сайти сервіси-порівняння;
  - при рекламуванні продуктів Партнера Замовника використання тексту з офіційного сайту Партнера Замовника.
  Якщо Виконавець здійснює шахрайські дії з метою збільшення обсягу Послуг або вчиняє інші шахрайські та/або злочинні дії, які можуть впливати на самого Замовника та його діяльність, Виконавець несе відповідальність згідно з умовами цього Договору, а також кримінальну, адміністративну відповідальність.
 • 6.6. Виконавець за порушення п. 3.4.5., п. 4.3 цього Договору сплачує Замовнику штраф в розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок) за кожне таке порушення.
 • 6.7. В разі невиконання п. 3.4.5., п. 4.3 цього Договору Виконавець несе повну відповідальність, яка передбачена чинним законодавством, в тому числі кримінальну та адміністративну.
 • 6.8. Сторони зобов'язуються виплатити штрафні санкції протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від іншої Сторони. Виплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
 • 6.9. Якщо Виконавець встановлює плату для Клієнтів на своїх веб-ресурсах за будь-які послуги, в тому числі за користування ресурсом, інше, тоді Сторони цього Договору розуміють, що це відповідальність Виконавця перед Клієнтом і це не має ніякого відношення до Замовника. Такі оплати не є складовою частиною послуг Виконавця за цим Договором.

7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

 • 7.1. Якщо одна із Сторін не виконує або виконує неналежним чином свої зобов'язання за цим Договором у зв'язку з настанням і дією обставин непереборної сили, така Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань протягом усього строку дії таких обставин.
 • 7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити. У разі закінчення дії обставин непереборної сили, дія Договору продовжується на строк, що дорівнює тривалості дії таких обставин.
 • 7.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язання за Договором, зобов'язана сповістити іншу Сторону про виникнення і припинення дії обставин непереборної сили не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів з моменту такого виникнення чи припинення. Якщо повідомлення не було направлено в зазначений термін, Сторона, яка повинна була його надіслати, зобов'язана компенсувати збитки іншій Стороні, викликані таким неповідомленням.
 • 7.4. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію. Якщо форс-мажорні обставини є загальновідомими та загальноприйнятими, додаткове повідомлення іншій стороні в цьому випадку не потребується.
 • 7.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію.
 • 7.6. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 2 (двох) місяців поспіль, кожна зі Сторін має право розірвати Договір, письмово сповістивши про це іншу Сторону не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

8. Вирішення спорів

 • 8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 5 (п’ять) робочих днів з моменту отримання такої пропозиції.
 • 8.2. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії договору, зміна його умов та припинення дії договору

 • 9.1. Договір набуває чинності і є обов’язковим для Замовника і Виконавця з дати його офіційного оприлюднення на веб-сайті https://finline.ua/ та з моменту укладання між Виконавцем та Замовником Угоди про приєднання до Договору. Договір діє безстроково.
 • 9.2. Договір може бути змінений Замовником в односторонньому порядку, в будь-який час, шляхом розміщення на веб-сайті https://finline.ua/ умов Договору у новій редакції.
 • 9.3. Договір може бути змінений на вимогу Виконавця, якщо він позбавляється прав, які звичайно мав, а також якщо Договір виключає чи обмежує відповідальність Замовника за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для Виконавця. Якщо вимога про зміну договору пред'явлена Виконавцем у зв'язку зі здійсненням ним підприємницької діяльності, Замовник може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона приєдналася до договору.
 • 9.4. Припинення дії Договору відбувається в момент офіційного оприлюднення Замовником на веб-сайті https://finline.ua/ заяви про відкликання Договору або на письмову вимогу будь-якої із Сторін цього договору, яка має бути направлена іншій Стороні не менше як за 30 (тридцять) календарних дні до запланованої дати розірвання Договору.
 • 9.5. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання та/або неналежне виконання, яке мало місце протягом дії Договору.

10. Конфіденційність

 • 10.1 Інформація, яка стосується однієї Сторони і стає відома іншій Стороні при укладенні та/або виконанні цього Договору, зокрема інформація про фінансові умови Договору, має конфіденційний характер. Конфіденційність, в розумінні цього Договору, означає неприпустимість розголошення вищезазначеної інформації без згоди причетної Сторони.
 • 10.2. Не вважається конфіденційною наступна інформація:
  • 10.2.1. інформація, що на дату розкриття є загальновідомою та/або загальнодоступною;
  • 10.2.2. інформація, отримана Стороною від третьої особи.
 • 10.3. Винятком з режиму конфіденційності є:
  • 10.3.1. розкриття конфіденційної інформації за офіційними запитами державних органів;
  • 10.3.2. інші випадки, передбачені чинним законодавством України.
 • 10.4. Умови розділу 11 діють протягом 3 (трьох) років після закінчення строку дії Договору.

11. Заключні положення

 • 11.1. До цього Договору застосовується законодавство України, чинне на момент укладення Договору.
 • 11.2. У разі зміни складу і/або контактних даних відповідальних осіб протягом дії Договору, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляють один одному про це, використовуючи електронні засоби зв'язку.
 • 11.3. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • 11.4. Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність інших його положень. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано недійсним (нікчемним), Сторони зобов'язуються негайно замінити його іншим положенням, яке буде в найбільшій мірі відповідати змісту заміненого положення, але при цьому буде дійсним.
 • 11.5. Заголовки в Договорі наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту положень Договору.
 • 11.6. Листування в рамках цього Договору повинно здійснюватися у письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися за вказаними в Угоді про приєднання адресами Сторін. Сторони мають право вести переписку і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід'ємною частиною, за допомогою електронної пошти. Скан-копії документів будуть мати силу оригіналу до їх заміни на оригінал.
 • 11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, поштової адреси (адреси для листування), банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про будь-які їх зміни протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
 • 11.8. Невід’ємними частинами даного Договору є його наступні додатки:
ТОВ "Финлайн"
ЕГРПОУ 37726116
Финансовая СРА сеть для привлечения клиентов в финансовые учреждения и, одновременно, автоматизированный персональный подбор финансовых продуктов для конечных пользователей.
Лицензии банков-партнеров:
АЛЬФА-БАНК: Ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011
Приватбанк: Ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011
Кредит Днепр: Ліцензія НБУ №70 від 22.10.2018
ПУМБ: Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011
ИДЕЯ БАНК: Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011
Таскомбанк: Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011
OTP: Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011
Юнекс Банк: Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
Универсал банк: Ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011
РВС Банк: Ліцензія НБУ №277 від 24.11.2016

Лицензии микрофинансовых организаций:
Быстрозайм: Свідоцтво ФК №922 від 27.07.2017
MoneyBoom: Свідоцтво IK № 126 від 15.05.2014
ШвидкоГроші: Свідоцтво ІК №28 від 28.04.2011
ЄвроГроші: Свідоцтво ІК №177 від 21.07.2016
Глобал Кредит: Свідоцтво ІК №96 від 04.12.2012
Cashpoint: Свідоцтво ІК № 81 від 01.09.2011
KF.UA: Свідоцтво ФК №1018 від 11.04.2018
Бізнес Позика: Свідоцтво ФК №880 від 06.04.2017
Microcredit: Свідоцтво ІК № 76 від 17.03.2011
FinX: Свідоцтво ІК №179 від 09.08.2016
Качай Гроші: Свідоцтво ФК № 999 від 15.03.2018
SlonCredit: Свідоцтво ФК №1103 від 03.10.2018

Html code will be here